Ang pagtindig ng Gabriela Women’s Party (GWP) sa Reproductive Health Bill ay nagmumula sa pagtataguyod sa batayang karapatan ng kababaihan sa akses sa libre, angkop, batayan at kagyat na serbisyong pangkalusugan at sa pagkilala sa obligasyon ng pamahalaang tiyakin ang karapatang ito. Taliwas ito sa maingay at dominanteng posisyon ng Malakanyang at mga kahanay nitong mambabatas na nagtutulak ng RH bill sa balangkas ng pagkontrol ng populasyon.

The MAKABAYAN Coalition recognizes Executive Order 51, which adopts a National Code of Marketing of Breastmilk Substitutes, Breastmilk Supplements and Related Products, as a milestone policy in promoting the wellbeing of infants. The National Milk Code (EO 51), which is a victory for child rights advocates and breastfeeding advocates, rightfully recognizes the responsibility of the state to promote breastfeeding as a significant measure in upholding children’s rights to survival and development.

MAKABAYAN BLOC PROPOSED AMENDMENTS TO HB 4244

[1] “SECTION 3. Guiding Principles, (l): The limited resources of the country cannot be suffered to be spread so thinly to service a burgeoning multitude making allocations grossly inadequate and effectively meaningless”

CAN BE REPHRASED TO READ AS FOLLOWS:
The resources of the country must be made to serve the entire population, especially the poor, and make allocations adequate and effective.

Position Paper hinggil sa HB 4244 ng Gabriela Women’s Party at GABRIELA National Alliance of Women's Organizations

Bago pa naisalang sa debate ang HB 4244 sa Konggreso, inihain na ng Gabriela Women’s Party ang HB 3387. Nakabalangkas ang panukalang batas na ito sa apat na haligi – na ang pangangalaga sa pangreproduktibong kalusugan ay dapat na maka-mahirap, naka-angkla sa mga karapatan, siyentipiko, at komprehensibo.

GBRIELA WOMEN'S PARTY POSITION PAPER ON HB 4244

Prior to the current consolidated RH Bill 4244 now being debated in the Lower House, Gabriela Women’s Party filed HB 3387 framed on four cornerstones—that reproductive health care be pro-poor, rights-based, scientific, and comprehensive.