Ipaglaban Ang Komprehensibong Pangangalagang Pangkalusugan Para Sa Kababaihan! Alisin Ang Population Control Sa RH Bill!

Position Paper hinggil sa HB 4244 ng Gabriela Women’s Party at GABRIELA National Alliance of Women's Organizations

Bago pa naisalang sa debate ang HB 4244 sa Konggreso, inihain na ng Gabriela Women’s Party ang HB 3387. Nakabalangkas ang panukalang batas na ito sa apat na haligi – na ang pangangalaga sa pangreproduktibong kalusugan ay dapat na maka-mahirap, naka-angkla sa mga karapatan, siyentipiko, at komprehensibo.

Maka-mahirap. Nangangahulugan ito nang pagkilala, pagrespeto at pagpapalaganap sa tinig ng mahihirap na kababaihan sa mga usaping may kaugnayan sa pangreproduktibong kalusugan. Pansinin na 25% lamang ng mahihirap na kababaihan ang nakakatanggap ng tulong medical sa kanilang panganganak, samantalang 92% naman ng mayayamang kababaihan ang naaalalayan ng doktor o propesyunal na pangkalusugan. Kaya hindi natin maitatanggi na mas maraming kababaihang mahihirap ang namamatay dahil sa panganganak.

Naka-angkla sa mga karapatan. Ang pag-giit ng kababaihan sa pangreproduktibong kalusugan ay nakabatay sa kanyang karapatang mabuhay at non-discrimination, na dapat kilalanin ng Estado. Liban dito, sa pagbubuo ng anumang panukalang batas para sa pangreproduktibong kalusugan, nararapat lamang ang partisipasyon ng kababaihan, lalo na ang kababaihang anakpawis.

Siyentipiko. Ang pangreproduktibong kalusugan ay dapat na napauunlad ng siyentipikong kaalaman, nagmula man ang siyensiyang ito sa kanluran o silangan, alternatibo man o katutubo; kailangan ding tiyakin na ligtas ang mga pamamaraan, produkto at teknolohiyang may kaugnayan sa pangreproduktibong kalusugan.

Komprehensibo. Pangunahing obligasyon ng Estado na tiyaking may lubos na akses ang kababaihan sa pangangalagang pangkalusugan mula pagkabata hanggang pagtanda. Kaya nga hindi dapat ikahon sa kontrasepsyon lamang ang pakahulugan ng pangreproduktibong kalusugan.

Sa ganitong paninindigan, isinisiwalat ng Gabriela Women’s Party at ng GABRIELA National Alliance of Women, ang usapin ng pangangalaga sa pangreproduktibong kalusugan mula sa perspektiba ng kababaihang anakpawis. Kaya naman ang anumang pagtatangka ng Estado o ng alinmang mga dayuhan o pribadong grupo, na ikahon ang pangangalaga sa pangreproduktibong kalusugan sa balangkas lamang ng pagkontrol sa populasyon na pangunahing tinatamaan ang kababaihan, ay haharap sa buong tatag na pagsagka.

May mga positibong hakbang para sa kababaihang anakpawis ang ilang nilalaman ng House Bill 4244, na mas kilala sa pangalang RH Bill. Matagumpay na naipasok ng Gabriela Women’s Party sa panukalang batas na ito ang mga probisyong nagmula sa HB 3387.

Ilan sa mga ito ang: siyentipikong pag-aaral upang tiyakin ang kaligtasan at pagkamabisa ng mga alternatibong gamot at pamamaraan; pagpapaunlad ng pangangalaga sa pangreproduktibong kalusugan para sa kabuuang siklo ng buhay; iba pang mga aspeto ng pangreproduktibong kalusugan tulad ng mental na kalusugan, HIV-AIDS, mga kanser sa suso at sa sistemang reproduktibo; proteksyon laban sa mga kemikal na nagdudulot ng sakit sa sistemang reproduktibo ng kababaihan; ang paggawad ng kalahating araw na pre-natal leave na bayad ang sahod para sa mga kababaihang manggagawa; at libreng serbisyo ng mga doktor at iba pang manggagawang pangkalusugan, lalo na para sa mahihirap at walang trabahong pasyente, at mga buntis na dalagita.Dagdag pa, ang pagtatalaga ng target sa pagbabawas ng laki ng populasyon ay inalis na sa panukalang batas, at ang laki ng pamilya ay hindi na itinakda o sapilitan.

Ngunit may natitirang tatlong probisyon sa panukalang batas (seksyon 3 (l), 12, at 25) na patuloy na nagtataguyod sa population control, lalo na ang seksyon 12 na lantarang nagbabanggit na ipasok sa mga programang laban sa kahirapan ang pagpaplano ng pamilya at responsableng pagmamagulang.

Patuloy itong babatikusin ng Gabriela Women’s Party at ng GABRIELA National Alliance of Women dahil kung hindi mababantayan, bubuksan ng probisyong ito ang pagkakataon upang ipagpatuloy ng Estado ang kanyang programa sa pagkontrol ng populasyon sa ilalim ng maskarang pro-choice at paglaban sa kahirapan.

Gayundin, ang pagbibigay ng mandato sa Population Comission, sa Seksyon 25, na magsilbing tagapag-ugnay sa implementasyon ng panukala kapag ito ay naging isa nang ganap na batas, ay nagpapatunay sa intensyon ng pamahalaan na itulak ang programa sa pagkontrol sa populasyon.

Nararapat lang igiit na tanggalin sa RH Bill ang mga probisyong ito. Kung hindi, magpapatuloy ang habang panahon nang pagsisi sa paglobo ng populasyon, lalo na sa matris ng kababaihan, bilang kadahilanan ng kahirapan ng bansa. Habang patuloy na tinatanggap ang maling paniniwalang ito, hindi pinapanagutan ng pamahalaan at malalaking kapitalista ang deka-dekadang kahirapang dinulot nila sa bansang ito, at ang bagsak na sistemang pangkalusugan ng bansa na tinalikuran na ng pamahalaan.

Patuloy na iginigiit ng Gabriela Women’s Party at ng GABRIELA National Alliance of Women ang laban nito para sa komprehensibong pangangalagang pangkalusugan para sa kababaihan, at hindi sa pagkontrol sa populasyon. Naghihirap ang ating mga kababayan, hindi sila ang sanhi ng kahirapan.

Masosolusyonan lamang ang kahirapan kung masosolusyonan ang kawalan ng lupang mabubungkal, kawalan ng pambansang industriya, mababang pasahod, mataas na presyo ng mga bilihin, mababang kalidad ng mga serbisyong panlipunan.

Ang ating mga kababayan ay yaman ng bansa. Tama na ang pagsisi sa mahihirap at sa kababaihan. Hindi dapat isinasakripisyo ang karapatan ng kababaihan sa informed choice para sa anumang mga pakana sa pagkontrol ng populasyon. Hindi dapat ipaako sa mga namumuhunan, lalo na sa malalaking kumpanya ng gamot na naghihintay lamang sa tabi, ang responsibilidad ng pamahalaan sa pangangalagang pangkalusugan.

Batid ng Gabriela Women’s Party at ng GABRIELA National Alliance of Women na mahaba pa ang laban bago makamit ng kababaihan ang komprehensibong pangangalagang pangkalusugan. Nananatili ang mga ga-higanteng hadlang. Ngunit kasama ang kababaihang kasapi ng mga ito, at ang patuloy na dumaraming suporta ng mga mamamayan, hindi nito papayagang matalo ang kababaihang anakpawis.

Sa Kongreso, naninindigan ang Gabriela Women’s Party na igigiit ang pag-aalis sa RH bill ng mga nilalamang nagpapatungkol sa population control. Ngunit tanging ang organisado, kolektibo at matatag na pagkilos ng kababaihan lamang, lalo na sa labas ng Kongreso, kasama ang suporta ng publiko at batayang masa, ang magtitiyak at maggagarantiya sa lubos na pagkilala at pagpapatupad sa karapatan ng kababaihan, kasama na ang pangangalaga sa pangreproduktibong kalusugan.

Kaya nananatili ang panawagan ng GWP at GABRIELA:

Ipaglaban ang komprehensibo at maka-mahirap na reproductive health bill!

Tutulan ang population control!Mayo 31, 2011