AKSES SA SERBISYONG PANGKALUSUGAN, HINDI POPULATION CONTROL (Tindig Ng Gabriela Women's Party Sa HB4244)

Ang pagtindig ng Gabriela Women’s Party (GWP) sa Reproductive Health Bill ay nagmumula sa pagtataguyod sa batayang karapatan ng kababaihan sa akses sa libre, angkop, batayan at kagyat na serbisyong pangkalusugan at sa pagkilala sa obligasyon ng pamahalaang tiyakin ang karapatang ito. Taliwas ito sa maingay at dominanteng posisyon ng Malakanyang at mga kahanay nitong mambabatas na nagtutulak ng RH bill sa balangkas ng pagkontrol ng populasyon.

Naniniwala ang GWP na ang lumalalang kahirapan at ang paglala ng kalagayang pangkalusugan ng kababaihan at mamamayan ay hindi kailanman masosolusyunan o di kaya’y mapapa-ampat ng pagpigil sa kababaihang magbuntis at manganak o pagkontrol ng paglaki populasyon.

Ang kailangan ng mga kababaihang hikahos sa buhay ay batas na tutugon sa kanilang kalunos-lunos at higit pang lumalala na kalagayang pangkalusugan.

Noong 2010 naitalang 221 sa bawat 100,000 kababaihang nanganganak ay namamatay. Mas mataas ito sa naitalang 162 noong 2006. Aabot sa 200 na mga sanggol at bata ang namamatay araw araw sa mga sakit na kung tutuusi’y madaling malunasan o maiwasan tulad ng tuberculosis at bronchitis, dengue, pneumonia, cholera at diarrhea.

Ang kawalan ng akses sa kalusugan ay higit pang pinalala ng pagtaas ng singil ng mga serbisyong medikal at mga gamot dulot ng tunguhin ng pamahalaang isapribado ang mga pampublikong ospital.

Sapul nang ihapag ng Gabriela Women’s Party ang HB 3387 na kabilang sa mga panukalang ikinonsolida sa HB4244, tumindig ito upang maigiit na mapabilang ang mga probisyong higit na magbibigay ng akses sa kababaihan sa kalusugan, hindi lamang sa mga kababaihang nasa ‘reproductive age’, kundi sa lahat ng edad ng kababaihan mula pagkabata hanggang sa pagtanda.

Ang mga probisyong matagumpay na naigiit ng Gabriela Women’s Party at nananatiling nakapaloob sa HB4244 ay ang sumusunod:

pagbibigay ng mga manggagawang pangkalusugan ng libreng serbisyo laluna sa mga menor de edad, ng hindi bababa sa 48 oras na halaga ng serbisyo kada taon;
pagtitiyak ng akses ng may kapansanan (persons with disability o PWDs) sa reproductive health services at;
pagpapaunlad ng kakayahan ng mga midwives sa pagbibigay ng serbisyo sa mga kababaihan laluna sa mga malalayong lugar.
Ngunit may mga probinsyon sa HB 3387 na nakatuon sa akses sa serbisyo at hindi sa population control na natanggal at di na naipasok sa HB4244, tulad ng sumusunod:

pagkakaraoon ng kalahating araw na paid prenatal leave kada buwan ng mga nagbubuntis para matiyak ang kanilang check-up at;
pagtitiyak ng akses sa serbisyong pangkalusugan para sa mga kababaihang nasa menopausal o post-menopausal na yugto ng buhay tulad ng pap smear, hysterectomy, atbp;
at matiyak ang coverage ng mga kanser ng reproductive system ng kababaihan tulad ng breast cancer, cervical cancer, atbp.
Sa harap nito, nananatili tayong mapagbantay sa mga maniobra para tuluyang gawing isang “population control bill” ang Reproductive Health bill dahil sa mga naipasok na mga probisyon sa 2ND READING, laluna ang nakasaad na pangalawa sa huling talata ng Section 2, Declaration of Policy: THE STATE SHALL ALSO PROMOTE OPENNESS TO LIFE, PROVIDED THAT PARENTS BRING FORTH TO THE WORLD ONLY THOSE CHILDREN THAT THEY CAN RAISE IN A TRULY HUMANE WAY.

Ang mga dahilang nakasaad sa itaas ang siyang batayan ng naging boto ng mga kinatawan ng Gabriela Women’s Party na YES WITH RESERVATION sa ika-lawang pagbasa ng HB4244 sa Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Matibay ang tindig ng Gabriela Women’s Party na ang anumang population control agenda na maisisingit sa ipapasang RH bill ay anti-mahihirap at anti-kababaihan.

Kung gayon, patuloy itong lalaban at maghahapag ng pagtanggal ng probisyong nakasaad ito, sa antas man ng Bicameral Conference Committee o kung kakailaganin ay ang papapanawagan sa Pangulong Aquino na i-veto ang probisyong ito.

Hindi aatras ang Gabriela Women’s Party sa ating panawagan para sa libre, angkop, batayan at kagyat na serbisyong pangkalusugan, hindi population control.#

Resource Image: